Odpirate d.o.o.? Podajamo nekaj osnovnih informacij glede odprtja d.o.o.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s samim postopkom odprtja in opisali poglavitvene lastnosti d.o.o, poleg tega pa vas bomo seznanili tudi z nekaj omejitvami, ki jih pri odprtju d.o.o. določa ZGD-1.
Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki posameznih družbenikov. Osnovni kapital d.o.o. znaša vsaj 7.500 EUR, vsak osnovni vložek pa je v vrednosti najmanj 50 EUR. Družbeniki lahko osnovni vložek zagotovijo v obliki finančnih sredstev ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem. Stvarni vložek predstavljajo premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku.

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. D.o.o. ima do največ 50 družbenikov. V primeru, da je družbenikov več kot 50, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva.

D.o.o. se ustanovi s pogodbo,ki jo podpišejo vsi družbeniki, sklenjena pa je lahko v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki. V primeru sklenitve družbene pogodbe na posebnem obrazcu, je potrebno podpise družbenikov tudi overiti. V primeru, da bo d.o.o. ustanovila le ena oseba, lahko to stori s sprejetjem akta o ustanovitvi. V tem primeru vse odločitve sprejema edini družbenik samostojno.

Poznate glavne prednosti in slabosti d.o.o.?

Predvsem v primerih, ko želi družbo ustanoviti ena sama oseba, se le-ta vedno sreča z vprašanjem: ustanoviti s.p. ali d.o.o.? Da bi na hitro spoznali prednosti in slabosti d.o.o. si v nadaljevanju oglejte nekaj glavnih lastnosti d.o.o.

Glavne prednosti d.o.o. so:

•    družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe-ta odgovarja za obveznosti sama z vsem svojim premoženjem,
•    družba in družbeniki imajo možnost sklepanja pravnih poslov,
•    v primerjavi z drugimi oblikami podjetij ima d.o.o. večji ugled in zaupanje na trgu;
•    ustanovitev družbe je lahko dokaj hitra in enostavna.


Slabosti d.o.o. so predvsem naslednje:
•    pri ustanovitvi podjetja je potrebno vplačati osnovni kapital v višini vsaj 7.500 EUR,
•    prisluženi denar družbenika ni njegov, ampak pripada d.o.o.,
•    izplačevanje dobička je visoko davčno obremenjeno,
•    višji stroški poslovanja.

Kako lahko ustanovite d.o.o.?

V kolikor ustanavljate enostavni d.o.o., potem lahko to preprosto in dokaj hitro storite preko VEM točke. VEM točko lahko obiščete osebno ali pa obiščete njihovo spletno stran ter po navodilih sami ustanovite d.o.o.. Pomembno je omeniti, da za uporabo aplikacij e-vem potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo.

V kolikor ustanavljate zahtevni d.o.o., pa lahko to storite pri notarju. To so predvsem primeri, ko je družbenikov več, ko se v skupno podjetništvo podajata zakonca, kadar ustanovni kapital ni izključno v denarju, ko se ustanavlja podružnica tujega podjetja,..

Katere so omejitve pri odprtju d.o.o.?

ZGD-1 določa omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika, katerih glavni namen je preprečevanje ustanavljanja družb ter samostojnih podjetnikov in pridobivanje poslovnih deležev s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb.

Omejitve, zapisane v ZGD-1, določajo da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:

•    ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
•    ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
•    ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
•    ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
•    ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
•    Družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo oz. pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev. (tu lahko najdemo nekaj izjem, posebnosti so zapisane v omenjenem zakonu).


Copyright © HubTie, AM Plus d.o.o., Vse pravice pridržane. | Izdelava MMstudio - Sitemap